Privacy policy

Bureau Huibers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bureau Huibers houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Bureau Huibers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

HUIBERS bureau voor architectuur | Voorstraat 1-3 | 4054 MV Echteld | info@bureauhuibers.nl | 0488-443886

 

Waarom Bureau Huibers gegevens nodig heeft


Bureau Huibers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien wij u onverhoopt telefonisch niet kunnen bereiken. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het opstellen van een offerte. Daarnaast kan Bureau Huibers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit werkzaamheden in het kader van ontwerp en procesbegeleiding, waaronder het verzorgen van de vergunningaanvraag en ondersteuning bij in te schakelen adviseurs en aannemers.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt


Bureau Huibers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bureau Huibers, en/of omdat u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld teneinde een offerte op te kunnen stellen. Voor de eerder genoemde doeleinden kan Bureau Huibers de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw geslacht (in verband met aanhef correspondentie)
 • uw adresgegevens en postcode
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Uw Burgerservicenummer (BSN) gebruiken wij slechts eenmalig en op uw verzoek indien wij als uw gemachtigde via het Omgevingsloket online een vergunningaanvraag indienen. Dit BSN wordt niet in onze systemen verwerkt.

 

Hoe lang Bureau Huibers gegevens bewaart


Bureau Huibers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien wij wel werkzaamheden voor u hebben verricht bewaren wij persoonsgegevens gedurende en na afloop van het project. De gearchiveerde stukken (vergunningen, tekeningen en rapporten) kunnen voorzien zijn van NAW-gegevens en/of bouwadres teneinde raadpleging en hergebruik voor u mogelijk te maken. Daarnaast worden gegevens bewaard in verband met garantietermijnen en eventuele aansprakelijkheidsstelling. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt een bewaartermijn van 12 jaar gerekend vanaf het jaar van start van uw project.

 

Delen met anderen


Bureau Huibers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt een dergelijk verzoek aan ons richten via info@bureauhuibers.nl.

 

Beveiligen


Bureau Huibers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen getroffen:

 • alle personen die namens Bureau Huibers van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • onze systemen zijn beveiligd en we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • documenten met persoonsgegevens worden bij afvoer door middel van een papierversnipperaar vernietigd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau Huibers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bureau Huibers op via info@bureauhuibers.nl .

 

Website


De website van Bureau Huibers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bureau Huibers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Bureau Huibers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau Huibers heeft hier geen invloed op. Bureau Huibers heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Bureau Huibers is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Bureau Huibers niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze websites.

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.